Klorrent 5 ltr
search
  • Klorrent 5 ltr

Klorrent 5 ltr

62,95 kr.
Ekskl. moms

Minimumsantallet for køb af varen er 3.

1121
 

Hurtig levering, 1-3 hverdage

 

Fri fragt ved køb over 1500,-

Brugsanvisning:

Klorrent er et alkalisk klorholdigt rengøringsmiddel, som anvendes til at desinficere, blege, rense og blødgøre.
Mindste salg 1 kolli 3 stk

Rengøring: 1 dl pr 5 ltr. vand.
Toiletter: 1 dl hældes ned langs skyllekanten (NB! Klor må aldrig blandes med andre WC-rensemiddler).
Afløb: 1 dl. hældes direkte ned i afløbet, lad det virke ½ time og skyl efter.
Blegning: 1½ dl til 10 ltr. vand i 1-2 timer til meget snavset tøj.R-sætninger: R31 Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
R34 Ætsningsfare.
R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand.

S-sætninger: S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
S36/37/39 Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og briller/ansigtsskærm.
S45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.
S50 Må ikke blandes med syre.
S61 Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

Sammensætning
på etiketten:
Dinatriummetasilikat, pentahydrat: 1 - 5 %,
Natriumhypochloritopløsning; aktiv chlor: 4 %

Farebeskrivelse: Må ikke blandes med syre eller syreholdige produkter, da der kan udvikles giftige klordampe.

Sundhedsmæssige virkninger: Virker ætsende på hud og øjne. Kan give varig skade på øjnene, specielt hvis produktet ved kontakt ikke STRAKS skylles væk. Se i øvrigt sikkerhedsdatabladets punkt 11 for yderligere information om sundhedsfare.

Miljøeffekt: Produktet er meget giftig for organismer, der lever i vand.
Produktet kan i større mængder medføre en lokal ændring af surhedsgraden i mindre vandsystemer, som indebærer risiko for skadevirkninger overfor vandlevende organismer.
Produktet indeholder ingen PBT eller vPvB stoffer.
1121
19 Varer